آموزش cisco,آموزش microsoft,آموزش VMware,آموزش compTIA,elearning,دوره های آموزشی

آموزش،شبکه،مایکروسافت،سیسکو،امنیت،شرکت آراد،آموزشگاه آراد،آموزشگاه عصرآراد،آموزشگاه شبکه،آموزشگاه مجازی،دوره های آموزشی Cisco،دوره های آموزشی Microsoft

Mikrotik MTCNA

vSphere 5.5 Install, Configure , Manage

+Storage

Mikrotik MTCNA

CEH 8

+Network

CCNA 200-120

vSphere 5.5 Install, Configure , Manage

EMC Information Storage and Management V2

vSphere 5.5 Install, Configure , Manage

MCSA : Windows Server 2012

CCNP ROUTE

MCSA : Windows Server 2012

MCSA : Windows Server 2012

CCNA 200-120

CCNP SWITCH

Cisco Nexus 1000V Series Switch

Cisco Nexus 1000V Series Switch

ISO 27001 Foundation

EMC Information Storage and Management V2

+Storage

VMware Install, Configure , Manage ICM

+Storage

Microsoft Lync Server 2010

VMware View 5.2 ICM

+Network

Microsoft Exchange 2013

Upgrade MCITP to MCSA 2012

Optimaze and Scale

Microsoft Lync 2013

CCNA 200-120

CCNA Security and 802.1x

Microsoft System Center 2012 SCOM

CCNA Data Center

VMware View 5.2 ICM

Exam Preparation VCA

Accelerated SAN Essential